Być ratownikiem medycznym/ To be the EMT

Trzeba być kompletnym baranem, żeby napadać na człowieka, który próbuje nam (lub naszym bliskim) pomóc, a może nawet uratować życie. To takie moje przemyślenie pod wpływem artykułu przeczytanego na portalu „Rynek zdrowia” (tu).

Ostatnio doszło do tak wielu różnych przestępstw wobec pracowników służb medycznych, że prokurator generalny (Z. Ziobro), ogłosił wytyczne, które mają na celu podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych dot. przestępstw wobec pracowników ratownictwa medycznego i na SOR. Ich wdrożenie ma doprowadzić do tego, by przestępcy byli karani szybko i sprawnie, bez niepotrzebnego oczekiwania i przedłużania procesu.

Dobrze, że Ziobro zareagował, jednak sam fakt, że musiał to zrobić, pokazuje, że nie jest dobrze. Ratownicy medyczni i pracownicy SOR kokosów nie zarabiają, więc pieniądze nie będą żadną rekompensatą za poniesione straty moralne czy zdrowotne. W obliczu takich zdarzeń, o jakich mowa w artykule, naprawdę można się zacząć obawiać, że liczba chętnych do wykonywania tych zawodów drastycznie spadnie, bo kto będzie chciał ryzykować?

Ja wiem, że sprawcami są najczęściej osoby będące pod wpływem alkoholu, substancji, leków, czasem też osoby chore psychicznie (to akurat skrajności), jednak chyba każdy rozumie, że te grupy rosną w siłę. Cywilizacja!

A ratownik medyczny nigdy nie wie tak naprawdę, do kogo jedzie i na co będzie narażony.


You have to be a complete ram to fight with a man who tries to help us (or our relatives) and maybe even save a life. This is my reflection under the influence of the article read on the „Health Market” portal (here).

Recently, there have been so many different crimes against medical service employees that the General Prosecutor (Z. Ziobro) announced guidelines aimed at increasing the efficiency and effectiveness of preparatory proceedings regarding crimes against the EMT guys and on emergency medical services. Their implementation is to lead to the criminals being punished quickly and efficiently, without unnecessary waiting and prolonging the process.

It’s good that Ziobro reacted, but the very fact that he had to do so shows that there is not good. The EMT’s and the E.R. employees, do not earn much money, so the money will not be any compensation for the incurred moral or health losses. In the face of such events, referred to in the article, you can really start to fear that the number of people willing to perform these professions will fall dramatically, because who will want to risk?

I know that the perps are most often people under the influence of alcohol, substances, medicines, sometimes also with mentally problems, but this second one are just the marginal, but I think everyone understands that these groups are growing in strength. Civilization!

A medical rescuer never really knows whom he is going to and therefore can not prevent certain, dangerous, situations.

Reklamy